رقابت نقاشی - رقابت نقاشی

157

در مدرسه مسابقه ای برگزار می شود که در این مسابقه بهترین نقاشی و اثر انتخاب و به برنده جایزه ای داده می شود. الکساندر و ماولوورف می خواهند که با هم رقابت کنند و به هم قول می دهند که جوانمردانه این کار را انجام بدهند. در کلاس نقاشی ماولوورف ماده ای سفید رنگ را به بچه ها نشان می دهد که وقتی روی کاغذ ریخته می شود و جلوی نور گرفته می شود براق می شود و آن را اختراع خود معرفی می کند. به طور اتفاقی شیشه این رنگ به درون کیف الکساندر می افتد. الکساندر برای نقاشی کردن کتابی را می بیند که متعلق به یکی از بچه های کلاس

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 8.4 هزار دنبال کننده