مقابله با امام زمان (عج)

113
دل امام زمان خون است و دل های آباد برای امام زمان خون است، چقدر مصیبت در غیبت و چقدر در حضور ببیند. با پیغمبر بزرگوار قبل از رسالت کاری نداشتند، چون داعیه نبود، با امام زمان همه در غیبت کار دارند، چون برخلاف سنّت او، بر خلاف وضع او کار می کنند. پیغمبر زمانی که تشریف آوردند بُت پرست ها، لات پرست ها، عزی پرست ها، منات ثالثة الأخری پرست ها، مثلثین، مثنین و غیره، آن ها بیشتر می توانستند قبول کنند
pixel