هواپیمای بوئینگ ١٠-٧٨٧

1,440
هواپیمای بوئینگ١٠-٧٨٧، جدیدترین دستاورد بوئینگ، با اخذ مجوز صلاحیت پرواز گرفت
سپید پرواز 12 دنبال کننده
pixel