مفهوم ooze shield در Cura

228
دو گزینه کاربردی در نرم افزار «کیورا» را بنامهای Prime tower و ooze shield میباشند؛ این دو گزینه، در نازل دوگانه یا هنگام چاپ با متریالهای پرخطا مثل ABS کمک خوبی خواهند بود؛ در واقع دیواره ای است که دور قطعه را همزمان با پیشرفت پرینت در بر گرفته و با ایجاد شرایط دمایی مناسب از خطاهای چاپ جلوگیری میشود. آموزش فارسی تنظیمات نرم افزاری: http://bit.ly/2UVk47G
pixel