مغالطه خلط بین "سنت" و "حدیث"!آیت الله سید کمال حیدری

124

مغالطه خلط بین "سنت" و "حدیث"! بنده سنت را قبول دارم و اگر نقدی دارم به احادیث و روایاتی است که راویان (اعم از صالح و فاسق و عالم و بی سواد و...) به ما انتقال داده اند، که برخی از آنها صحیح، و برخی دیگر نادرست و خلاف قرآن، عقل، فطرت و دستاوردهای قطعیِ تجربیِ بشر هستند! #فایل_های_تصویری #اسلام_قرآن_محور_و_اسلام_حدیث_محور #خلط_بین_سنت_و_حدیث http://alhaydari.com/fa/2019/06/8894/ https