مقدمه ای بر بینایی ماشین - جلسه ششم

646
تصاویر باینری، حد آستانه و عملیات مورفولوژی انواع تصاویر تصاویر دودویی (باینری) حد آستانه و کاربرد باینری سازی روش ها – روش oustu آستانه گذاری در OpenCV مورفولوژی (Dilation،Erosion Closing و Opening) عملیات مورفولوژی در OpenCV
pixel