لذت حسابدار شدن فقط با 2ماه آموزش-حسابداران موفق

471

باهم به صحبت یکی دیگر از کارآموزان مجموعه حسابداران برتر ،که پس از یک دوره 2ماهه به کار مشغول گرددیده را میشنویم. واحد آموزش:02188390282 www.bestaccir.com