پوشش زنان در ایران باستان، حجاب؟ برهنگی؟ یا هیچکدام!_رودست227

295
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزاردنبال‌ کننده

دو جریان عرب گرا و غرب گرا که اهمیتی به ایران باستان نمیدهند برای اثبات ایدولوژی غیر ایرانی اشان فکت از ایران باستان می آوردند! جریان عربگرا برای اثبات حقانیت #حجاب اسلامی (باوری غیر ایرانی) با رندی از ایران باستان فکت می آورد و همین کار را جریان غربگرا برای درستی #برهنگی غربی انجام میدهد و تصاویری از برهنگی در ایران باستان را به نمایش میگذارد!

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده