یک دقیقه با کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

74

انتشار شاخص توسعه انسانی،بهترین رتبه بندی ایران مربوط به این شاخص می باشد.