هدف زندگی

358

هدف از زندگی چیست؟ در این کلیپ پنجاه نفر در یکی از پارکهای تهران به این سوال جواب میدهند ... ببینید...