زیر بغل دمبل خم(تنه موازی زمین)

1,850

زیر بغل دمبل خم(تنه موازی زمین) Bent Over Two-Dumbbell Row

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.3 هزار دنبال کننده