آرزو میکنیم سال ۱۳۹۹ برای تمام ایرانیان، سالی پر از تصمیم های سازنده باشد.

42

اگر هرکدام از اتفاقهای سال ۹۸ را بدون جانبداری بررسی کنیم، میبینیم که می‌شد یا از وقوع آنها جلوگیری کرد و یا اینکه با یک مدیریت درست خسارات و صدمات آن را به حداقل رساند. پیامی که سال ۹۸ برای ما داشت این بود: همه ما باید به گذشته برگردیم و با دقت نگاه کنیم. کدام راه را اشتباه رفتیم؟ کدام خشت را کج گذاشتیم؟ کدام فرض غلط را درست پنداشتیم؟ آرزو میکنیم سال ۱۳۹۹ برای تمام ایرانیان، سالی پر از خردورزی، یادگیری و تصمیم های سازنده باشد.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel