سید تقی سیفی شاعر نوحه زینب زینب سلیم مؤذن زاده

231

Elegy for Hazrat Zainab Language: Azerbaijani Elegy Reciter: Sélim Müézzinzadé Elegy: Zeynéb Zeynb مداحی سلیم مؤذن زاده - روضه حضرت زیبب علیها السلام Seyyid Téqi Seyfi “Zeynéb Zeynb” mersiyesinin Xaliqi سیدتقی سیفی خالق اثر ماندگار نوحه زینب زینب