هشدار شدید امام خمینی، تنها ۵ ماه بعد از پیروزی انقلاب

280

مجردِ بودنِ رژیم اسلامی، این، مقصد نیست. باید حکومت محتوایش هم اسلامی باشد. ما حکومت اسلامی خواستیم، ما جمهوری اسلامی، لفظی نخواستیم. مملکت باید اسلامی بشود و الّا یک مملکتی باشد که یک مهره هایی را برداشتند یک مهره هایی دیگر جایش گذاشتند و همان کارها را بکنند، ما همچین چیزی نمی خواستیم. باید متوجه باشید مبادا از این قدرتی که حالا پیدا کردید، از زیر بار آن قدرت ظالم بیرون رفتید، خودتان یک قدرت ظالمه باشید. مبادا به برادران خودتان تعدی کنید و به واسطه اغراض شخصی که دارید، یک کسی را بیجا محاکمه کنید.