جگوار و بازی با صدای اثر گذار بر ذرات !

41

جگوار و بازی با صدای اثر گذار بر ذرات ! بخشی از انتخاب کاربران برای خرید،تاثیرپذیر از آیتم های جانبی محصول است که صرفا بر او تاثیر ذهنی گذاشته است!