تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA (جلسه 1 )

646
این دوره آموزشی که توسط شرکت مهاب زیست خاورمیانه تهیه شده به شما روش ها و استاندارد های لازم برای تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA به صورت کامل در چند جلسه آموزش می دهد. جهت مشاهده ادامه آموزش ارزیابی اثرات زیست محیطی به سایت مهاب زیست مراجعه نمایید: http://www.mahabzist.ir/edu_eia
pixel