212_در انجام کارها تمرکز ندارم .../ دکتر هلاکویی/ رازها و نیازها / رادیو همراه

722

وقتی در حال انجام کاری هستم وسط کار یادم می آید که باید چند تا کار دیگر هم انجام دهم در حال صحبت کردن تمرکزم را از دست می دهم یا وقتی می خواهم کتاب بخوانم آن را از اول نمی خوانم از آخر یا وسط کتاب شروع به خواندن می کنم در امتحانات مطالب را فراموش می کردم در فهمیدنِ مطالب مشکلی ندارم اما نمی توانم مطالب را بازگو کنم و کم کم به این نتیجه رسیده ام که آدم کم هوشی هستم نمی توانم تنهایی رانندگی کنم و در انجام کارهایم خیلی عجله می کنم ...

pixel