همایش هوشمند سازی در حوزه تاب آوری و ایمنی شهرری

179

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰؛ شاپور رستمی معاون امور مناطق شهرداری تهران در همایش هوشمند سازی در حوزه تاب آوری و ایمنی شهرری با اشاره به وقوع سیل در برخی شهرهای کشور گفت: مهمترین عامل در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، مدیریت و حضور در صحنه است که حضور به موقع و موثر نیروهای دوام در کمک به حادثه دیدگان بسیار شاخص و مهم است.