آموزشگاه عکاسی دارالفنون و12مزیت غیرقابل رقابت

172
دارالفنون 88 دنبال‌ کننده

شایداین سوال برای بسیاری پیش آیدکه چرا فارغ التحصیلان آموزشگاه عکاسی دارالفنون از توانمندترین افرادشاغل دررشته عکاسی هستند؟ پاسخ به این سوال در 12 مزیت آموزشی دارالفنون نسبت به سایرمراکز آموزشی نهفته است،به طوری که می توان گفت این مرکزراه را برای یادنگرفتن بسته است.اگرکسی دردارالفنون قصد یادگیری داشته باشدتمام جوانب آموزشی برای یادگیری وروزآم بودن اطلاعات وی لحاظ گردیده تلفن 1-66573000

دارالفنون 88 دنبال کننده
pixel