ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

خطرات واردات و پرورش تیلاپیا در ایران

642
دکتر اصغر عبدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست خطرات واردات و پرورش ماهی تیلاپیا در محیط زیست ایران، مطرح کرد: خطرات واردات و پرورش ماهی تیلاپیا در محیط زیست ایران...
pixel