آموزش سطوح دسترسی در نرم افزار حسابداری محک

299

آموزش سطوح دسترسی در نرم افزار حسابداری محک از این بخش به منظور بخشیدن محدودیت (سطح دسترسی) برای بخشهای مختلف نرم افزار به کاربران استفاده می شود.