شعر طنز دو گانه سوز !

1,418
آقای سعید بیابانکی در محضر رهبر انقلاب شعر طنز جالبی را قرائت می کند... با آمدنت کمی به روزم کردی/ تابیدی و ماه شب فروزم کردی/ هم سوخت دلم ز رفتنت، هم پدرم/ با رفتن خود، دوگانه سوزم کردی.....
pixel