انجام آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت با DIgSILENT توسط 09336342191

114

انجام آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت با DIgSILENT توسط 09336342191 ایجاد گرافیک سیستم شامل باسبارها، ژنراتورها، شبکه بالادست، ترانسفورماتورها، بارها و خطوط انتقال مطالعه پخش بار (Load Flow) در سیستم قدرت گزارش گیری و خروجی های نرم افزار و کار با Virtual Instrument انتخاب نتایج در شبیه سازی حالت گذرا مطالعه پایداری گذرا (Transient Stability) روی شبکه انتقال در اثر اتصال کوتاه متقارن بررسی اثر خروج یک واحد نیروگاهی روی عملکرد شین Slack مطالعه تأثیر تغییر Tap یک ترانسفورماتور قدرت روی ولتاژ باسبارهای مجاور