خط 6 اتصال تمام خطوط در شبکه مترو تهران

139
تحولی در بهره وری شبکه مترو، با اتصال خطوط مختلف مترو توسط خط 6
pixel