تایم لپس 30آبان وحضور مردم اصفهان

189

مردم همیشه بیدار ودرصحنه اصفهان درپاسخ به اقدامات خرابکارانه اشرار مزدور ووابسته به ایادی غرب درپنجشنبه 30 آبان 98 درمیدان انقلاب اصفهان حضور پرشوری داشتند.

مجازصفهان 105 دنبال کننده
pixel