چرا کتابهای کاغذی هنوز پرطرفدارن؟

21
با اینکه کتاب های الکترونیکی رونق بسیاری پیدا کردن، کتاب های کاغذی هنوز هم طرفداران زیادی دارن. چرا؟ *** Popularity = محبوبیت، شهرت * Book industry = صنعت کتاب* Populous = پرجمعیت* Opt = انتخاب کردن، برگزیدن* Printed book = کتاب چاپی* Paperback = کتاب جلد کاغذی* Digital version = نسخه دیجیتال * E-book sales = فروش کتاب الکترونیکی *** www.iranmehrcollege.com 021-84378
pixel