اسرار فوق سری آمریکا برای نابودی تمام بشریت !

450

ما چه بخواهیم چه نخواهیم در حال جنگ هستیم،یک جنگ بزرگ.(که می توانیم از آن تعبیر به جنگ سفره ها کنیم).خود آقای هنری کسینجر در سال 1974 زمانی که پروژه 200NSSM را به کنگره آمریکا می دهد و با 100% آراء رأی می آورد.به صراحت بعدها اعلام می کند که اگر می خواهید مردم دنیا را کنترل کنید غذا را کنترل کنید.آقای مایکل کافمن در سازمان ملل به صراحت اعلام می کند که اگر ما می خواهیم به ایدئال برسیم باید دوسوم جمعیت مردم دنیا را طی سی تا پنجاه سال کاهش دهیم.