ایستادن کودک با تشخیص میلومننگوسل در جلسات کاردرمانی

1,554

امیر رضا با تشخیص میلومننگوسل و کم شنوایی عمیق چند ماهی میشه از خدمات مرکز ما استفاده می کنه و خدارو شکر دو جلسه اس که شروع کرده به ایستادن مستقل در حد چند ثانیه به امید روزهای بهتر...

pixel