فیلم/ حضور حماسی مردم بیرجند در راهپیمایی روز جهانی قدس

70

فیلم/ حضور حماسی مردم بیرجند در راهپیمایی روز جهانی قدس