چرا بعضی افراد هیچوقت موفق نمی‌شوند؟

486

در این فیلم به شما میگویم چرا برخی دانش‌آموزان هیچوقت موفق نمی‌شوند و می‌ترسند به موفقیت فکر کنند | این فیلم رو کامل تماشا کن تا تغییر رو حس کنی!