تولید اولین موسیقی چهل سالگی انقلاب کشوز

786

تولید اولین موسیقی چهل سالگی انقلاب کشور به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی با شعری از محمود یوسفی و حسن اسحاقی