درس اول گرامر مقدماتی (افعال am, is, are)

34
در این درس افعال am,is, are رو درس دادیم. امیدوارم مورد توجه تون قرار بگیره.
pixel