گزارش ویدئویی از تلاش شبانه روزی کارکنان ناجی دریا

329

گزارش ویدئویی ایسنا از تلاش شبانه روزی کارکنان ناجی در آب های خلیج فارس