بزار یه چیزی بخرم!

252
مامان شمام اینطوریه ؟ میخواد همه چیزو تو خونه درست کنه ؟
pixel