شعار "رضاشاه روحت شاد" از کجا آمد؟

5,410
«رضاشاه روحت شاد» چگونه تولید شد؟ چه چیزی بیشترین کمک را به بازنمایی چهره پهلوی کرده است؟ دکتر اباذری از سلاخی تاریخ می گوید.

مدافع اسلام باشیم.

2 سال پیش
خدا لعنتش کنه

یا زهرا

2 سال پیش
رضاشاه روحت نشاه
pixel