اردوی جهادی میزان - ۱۳۹۲

284

اردوی جهادی دانش آموزان مدرسه میزان در سال ۱۳۹۲