نحوه تمیزکاری و گرد گیری دستگاه انتماینر

674

در این ویدیو نحوه نمیز کردن و گرد گیری دستگاه انتماینر و هش بورد ها توسط کمپرسور باد و تفنگ باد مشاهده میگردد. انجام این کار هر یک ماه یک بار توصیه شده است.

دیجی ماینر
دیجی ماینر 48 دنبال کننده