کارگاه آموزشی جهانبینی؛ دستور جلسه وادی پنج

997
جلسه جهانبینی چهارشنبه(مجازی) با دستور جلسه وادی پنجم و تاثیر آن روی من به استادی آقای مهندس دژاکام در تاریخ 99/10/17
کنگره 60 504 دنبال کننده
pixel