دوربین 95 ، قسمت21؛ ساحل زیبا و محلی برای موج سواری

54

1829- ساحل دریا در سیدنی . فرستنده : زینب برادران از سیدنی