پانزدهمین جلسه عصر علوم انسانی - منصور ضابطیان

257

نشست های عصر علوم انسانی در مدرسه تخصصی علوم انسانی شرف الدین. موضوع: تاثیر سفر بر شناخت جهان و جامعه. 1 آذر 1396