فیلم/ تنها شهید اروپایی دفاع مقدس

10,693

شهید کمال کورسل شخصیتی است که همواره در زندگی اش به دنبال حقیقت و کمال بود و سرانجام، حقیقت را در تشیع یافت.