رئیسی یا روحانی !؟ قبل و بعد انتخابات ریاست جمهوری 1396

674

رییسی یا روحانی !؟!؟ پدر منطقی و پسر بابا ؛ قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1396