ابراز وجود کردن گروه سلفی انصار در کوههای مرزی هورامان

1,103
گروهی سلفی موسوم به انصار با دیدگاه اسلام سیاسی سنی در کوههای مرزی هورامان اعلام موجودیت کرده - گفته میشود تشکیل این گروه برای ناامن جلوه دادن منطقه و مقابله با احزاب کرد شکل گرفته است
pixel