صحبت هاي دكتر روحاني در جمع ورزشكاران -1398

54

به وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک می گویم با همه توان به ندای قهرمانان پاسخ مثبت دهید