توزیع سیب بین زنان سرپرست خانوار دارای کودک بی پناه

53

توزیع سیب بین زنان سرپرست خانوار دارای کودک بی‌پناه و شاغل در کارگاه‌های توانمندسازی تولیدات تیک مک

موسسه کمک
موسسه کمک 3 دنبال کننده