آزمایش سیستم گالیله

519

اولین آزمایش تعیین موقعیت ماهواره ای سیستم گالیله ی اروپا با 4 ماهواره ی پرتاب شده در اول فروردین 1392