گفتگوی ویژه خبری شبکه خوزستان با دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی

969

مهم ترین دستاوردهای جهاددانشگاهی، فعالیت های جهاددانشگاهی واحد خوزستان و برنامه های این نهاد در سال 1398 از زبان دکتر حمیدرضا طیبی ریاست محترم جهاددانشگاهی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خوزستان اسفند ماه 1397

pixel