ما بر این باوریم که ورزش قدرت آن را دارد که جهان را تغییر دهد.

23
برای ساختن جهانی بدون فقر و اعتیاد، جایی که هیچ کودکی مجبور به کار نباشد، جهانی عاری از نابرابری و هر آنچه دنیا را به تباهی می‌کشاند، امروز از فرزندانمان حمایت می‌کنیم.
pixel