بازتاب اجرای پروژه پسماندصفر مجتمع دخترانه صبا در شبکه2

730

مجتمع آموزشی صبا از مرداد ماه سال ۹۶ با همکاری موسسه اوای سبز داربن اقدام به اجرای پروژه پسماند صفر برای اولین بار در ایران نموده است. طی این پروژه پسماند مدرسه به صورت کامل تفیک شده ، پسماند خشک به پیمانکار مربوطه فروخته شده و پسماند تر طی ۲۴ ساعت توسط دستگاه کمپوستر به بیوکمپوست تبدیل می شود.