پوست در نوزادان

31

مجموعه ویدئوهای آموزشی مرکز بهداشت شهرستان بجنورد با صحبت های جناب آقای دکتر قاسم بیانی، متخصص اطفال مربوط به مراقبت های نوزادن هنگام ترخیص از زایشگاه

pixel